Statutowe cele i środki działania Klubu Szkół Westerplatte.

§5

   Celem Klubu jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno - wychowawczej dla osiągania celów stawianych przed polska oświatą, a w szczególności:

 1. aktywizowanie środowisk nauczycielskich szkół noszących imiona związane z obrona Westerplatte do pracy wychowawczej,
 2. popularyzowanie nowatorstwa pedagogicznego w sferze pracy wychowawczej w wykorzystaniem postaci patrona.
§6

Klub realizuje cele przez:

 1. coroczne sympozja o charakterze naukowo - metodycznym i organizacyjnym,
 2. spotkanie nauczycieli i uczniów,
 3. konkursy i olimpiady,
 4. wspólne imprezy sportowe i turystyczne,
 5. wymianę materiałów metodycznych i repertuarowych,
 6. wspólną symbolikę klubową (znaczki, plakietki),
 7. wspólne wydawnictwa,
 8. wzajemne świadczenie sobie pomocy w organizowaniu wycieczek, obozów turystyczno - krajoznawczych,
 9. opiekę nad grobami wetserplatczyków,
 10. kontakty z rodzinami wetserplatczyków.

Pełny tekst statusu klubu w formacie .doc